สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
คู่มือ/ระเบียบ/ประกาศ/บริการข้อมูล
คู่มือ / ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
รายงานการจัดการความรู้
แบบฟอร์มต่างๆ (ภายในหน่วยงาน)
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานประจำปี
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ข้อมูลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
เอกสารประกอบโครงการต่างๆ
ข้อมูล/สถิติ ด้านการวิจัย
นวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รายงานประจำปี กลับหน้าหลัก

 
 

   รายงานประจำปี 2558  รายงานประจำปี 2557   รายงานประจำปี 2556 
 
รายงานประจำปี 2555   รายงานประจำปี 2554   รายงานประจำปี 2553  รายงานประจำปี 2552 
       
 รายงานประจำปี 2551    รายงานประจำปี 2550   รายงานประจำปี 2549  รายงานประจำปี 2548