สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
คู่มือ/ระเบียบ/ประกาศ/บริการข้อมูล
คู่มือ / ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
รายงานการจัดการความรู้
แบบฟอร์มต่างๆ (ภายในหน่วยงาน)
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานประจำปี
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ข้อมูลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
เอกสารประกอบโครงการต่างๆ
ข้อมูล/สถิติ ด้านการวิจัย
นวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ กลับหน้าหลัก

 การประชุมวิชาการครั้งที่ 32   การประชุมวิชาการครั้งที่ 31 การประชุมวิชาการครั้งที่ 30  การประชุมวิชาการครั้งที่ 29 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการครั้งที่ 28  การประชุมวิชาการครั้งที่ 27 2015 AEDCEE   การประชุมวิชาการครั้งที่ 26
 
 การประชุมวิชาการครั้งที่ 25 2015 AEDCEE  การประชุมวิชาการครั้งที่ 24  2013 AEDCEE
       
 การประชุมวิชาการครั้งที่ 23 การประชุมวิชาการครั้งที่ 22   2011 AEDCEE การประชุมวิชาการครั้งที่ 21
       
การประชุมวิชาการครั้งที่ 20  การประชุมวิชาการครั้งที่ 19   การประชุมวิชาการครั้งที่ 18 การประชุมวิชาการครั้งที่ 17