สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
คู่มือ/ระเบียบ/ประกาศ/บริการข้อมูล
คู่มือ / ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
รายงานการจัดการความรู้
แบบฟอร์มต่างๆ (ภายในหน่วยงาน)
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานประจำปี
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ข้อมูลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
เอกสารประกอบโครงการต่างๆ
ข้อมูล/สถิติ ด้านการวิจัย
นวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
เอกสารประกอบโครงการต่างๆ กลับหน้าหลัก

เอกสารประกอบจากโครงการ "เตรียมพิชิตทุน KM วช.กันหวา!" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
คลิปวีดิโอการบรรยายพิเศษ "แผนงานวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่" โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง | ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คลิ๊ก
 
เอกสารการบรรยายหัวข้อ “การจัดทำข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)” คลิ๊ก
โดย นายธีรวัฒน์ บุญสม | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
นางสาวภาวณี คำชาลี | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เอกสารการบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ให้สัมฤทธิ์ผล” คลิ๊ก
โดย นายธีรวัฒน์ บุญสม | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ