สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระบบสารสนเทศสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานกลุ่มภารกิจ
ระบบสารสนเทศประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน
ระบบสารสนเทศสำหรับส่งผลประเมินบุคลากรสถาบันวิจัยประจำปี
ระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงาน ของ สวพ. e-office
ระบบสารสนเทศสำหรับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (จำนวนผลงานวิจัย)
ระบบจองห้องประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
e-Time RDI การบันทึกเวลาปฎิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบรายงานสุขภาพประจำวัน
ข้อมูลการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย กลับหน้าหลัก