สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะกรรมการด้านการวิจัย
แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนกลยุทธ์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2565-2569
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ภารกิจผู้บริหาร
ประกันคุณภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ข้อมูลประเมิน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เว็บไซต์เดิม สวพ.
ติดต่อ/แผนที่
 
ติดต่อ/แผนที่ กลับหน้าหลัก

 

  Line ID : rdi.tsu

  Twitter : @RDI_TSU

 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ
  ภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ม.ทักษิณ
  ศูนย์เครื่องมือกลาง ม.ทักษิณ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อาคารศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง
เลขที่ 222 ม.2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609654-55 โทรศัพท์มือถือ 08-1540-7304 
 
 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)

สำนักงานส่วนกลาง
research.tsu@gmail.com
research.tsu@tsu.ac.th
ทุนวิจัย (เงินแผ่นดิน / เงินรายได้ / เงินภายนอก)
researchproject.tsu@gmail.com
งานทรัพย์สินทางปัญญา
tlo.research@tsu.ac.th
ศูนย์เครื่องมือกลาง
rec.rditsu@gmail.com
การประชุมวิชาการระดับชาติ
conferencerdi.tsu@gmail.com
การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
phatthalung.abc@gmail.com
จริยธรรมการวิจัยในคน
irb.research@tsu.ac.th
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
tsujournal@tsu.ac.th
วารสารปาริชาต
parichartjournal@tsu.ac.th
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
jhstsu@tsu.ac.th
 
 

แผนที่


istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort