สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะกรรมการด้านการวิจัย
แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนกลยุทธ์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2565-2569
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ภารกิจผู้บริหาร
ประกันคุณภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ข้อมูลประเมิน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เว็บไซต์เดิม สวพ.
ติดต่อ/แผนที่
 
ติดต่อ/แผนที่ กลับหน้าหลัก

 

  Line ID : rdi.tsu

  Twitter : @RDI_TSU

 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ
  ภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ม.ทักษิณ
  ศูนย์เครื่องมือกลาง ม.ทักษิณ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อาคารศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง
เลขที่ 222 ม.2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609654-55 โทรศัพท์มือถือ 08-1540-7304 
 
 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)

สำนักงานส่วนกลาง
research.tsu@gmail.com
research.tsu@tsu.ac.th
ทุนวิจัย (เงินแผ่นดิน / เงินรายได้ / เงินภายนอก)
researchproject.tsu@gmail.com
งานทรัพย์สินทางปัญญา
tlo.research@tsu.ac.th
ศูนย์เครื่องมือกลาง
rec.rditsu@gmail.com
การประชุมวิชาการระดับชาติ
conferencerdi.tsu@gmail.com
การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
phatthalung.abc@gmail.com
จริยธรรมการวิจัยในคน
irb.research@tsu.ac.th
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
tsujournal@tsu.ac.th
วารสารปาริชาต
parichartjournal@tsu.ac.th
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
jhstsu@tsu.ac.th
 
 

แผนที่