สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะกรรมการด้านการวิจัย
แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนกลยุทธ์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2565-2569
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ภารกิจผู้บริหาร
ประกันคุณภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ข้อมูลประเมิน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เว็บไซต์เดิม สวพ.
ติดต่อ/แผนที่
 
บุคลากร กลับหน้าหลัก


   ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
   

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
   

 
นางสาวอรกมล ไกรวงศ์
หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร 7252  

   กลุ่มภารกิจอำนวยการและบริหารทั่วไป
   


 

นางวิไลรัตน์ จันทร์ผลึก

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

 - งานการเงิน บัญชี กองทุนวิจัย
 - งานการเงินทุนวิจัยภายนอก
 - งานครุภัณฑ์
 - งานบุคคล


โทร 7251  e mail :


 
 
 
นางสาวสุนิษา วิเชียรบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
 - งานการเงิน
 - งานบัญชี
 - งานพัสดุ

 
โทร 7248  e mail :
   กลุ่มภารกิจทุนวิจัย นวัตกรรมและเครือข่าย
   

นางสาวอรกมล ไกรวงศ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)

 - กำกับดูแลและประสานงานในภาพรวมของฝ่ายทุน
 - TSU-SIM : TSU-SOCIAL INNOVATION MOVEMENT
 - ทุนวิจัยตาม Platform 3
 - ทุนเร่งด่วนทุกประเภท
 - ทุนวิจัยร่วมแหล่งทุนภายนอก (Co-Funding)
 - ทุนวิจัยความร่วมมือภาคเอกชน (เงินรายได้)
 - ทุนวิจัย Quick Win (เงินรายได้)
 - ระบบสารสนเทศการวิจัย NRIIS
 - งานประชุมอนุกรรมการกองทุนวิจัยฯ

    โทร 7252  

   

นางสาวจินตนา รัตนบุรี
นักวิชาการ

 - ทุนวิจัยบูรณาการ (เงินรายได้)
 - ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุดโครงการวิจัย (เงินรายได้)
 - ทุนวิจัยตาม Platform 1
 - ระบบสารสนเทศการวิจัย NRIIS
   
    โทร 7255

   

นางชุติมา ยอดเกื้อ

นักวิชาการ
- ทุนวิจัยต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ชุมชน (เงินรายได้)
ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
- ทุนวิจัยตาม Platform 4
- ระบบสารสนเทศการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ฐานข้อมูลงานวิจัย

โทร 7257

 
นางวีรกมล​ เทพ​หนู​
นักวิชาการ

- งานบริหารจัดการทุนวิจัยภายนอก

- ประสานงานความร่วมมือการวิจัยกับแหล่งทุนและมหาวิทยาลัยวิจัยในเครือข่าย

- ฐานข้อมูลโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

- ประสานงานโครงการขับเคลื่อน “นวัตกรรมสังคม” ภายใต้แผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-SIM : TSU-SOCIAL INNOVATION MOVEMENT)

- ประสานงานโครงการขับเคลื่อนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ (Re-inventing University) กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

- ประสานงานทุนวิจัยเงินรายได้

   
นางสาว ณัฐธิดา รักบรรจง

นักวิชาการ

1. ทุนวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2567

- การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

- การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

- การติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 6/12/18 เดือน

- การติดตามการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยครั้งที่ 1 และ 2

- การปิดโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระบบ NRIIS

- การรายงานผลสัมฤทธิ์การวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการ

2. การดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS

 

3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

  กลุ่มภารกิจส่งเสริม เผยแพร่ สื่อสารงานวิจัยและนวัตกรรม
   

นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)
 - งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี
 - งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
    - ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
    - นำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 - รวบรวมข้อมูลงานวิจัย / วิชาการรับใช้สังคม
- โครงการ Thailand Research Expo (วช)


โทร 7254
   

นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
นักวิชาการ
 - งานจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
 - งานจัดทำวารสารปาริชาต
 - งานจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 - โครงการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ


    โทร 7254
   

นายนรัณยู ไชยประสิทธิ์
นักวิชาการ

 งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สื่อวิทยุ
    สังคมออนไลน์ งานประชาสัมพันธ์/website


- งานด้านการสื่อสารองค์กร
 - งานสื่อสารข้อมูลด้านการวิจัย
- งานเขียนข่าว เตรียมเนื้อหา ข้อความ
- งานส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยด้านนวัตกรรมสังคม

   

 

นายชาญณรงค์ คงทน

นักวิชาการ

 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ม.ทักษิณ
    และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 - แผนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพสธ.)
 - งานสื่อสารองค์กร สื่อวิทยุ สังคมออนไลน์

-  งานเอกสารวิเคราะห์ความพึงพอใจ/การบริการ ของ สวพ. 

 โทร 7256

 

   

นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร

นักวิชาการ

- มาตรฐานงานวิจัยในคน

- งานจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
- ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการมาตรฐานการวิจัยในคน
- ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการมาตรฐานการวิจัย
สัตว์- งานเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
 - งานเครือข่ายการวิจัย

โทร 7247

 

  กลุ่มภารกิจศูนย์เครื่องมือวิจัยและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
   

นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)
 - งานบริการเครื่องมือวิจัยและรับวิเคราะห์ทดสอบ
 - งานระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือวิจัย
 - งานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องมือ
 - งานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือกลาง


โทร 7235
   

นางสาวจุฑาทิพย์ ชูช่วย
นักวิทยาศาสตร์

 - งานบริการเครื่องมือวิจัยและรับวิเคราะห์ทดสอบ
 - งานระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือวิจัย
 - งานมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - งานคุณภาพมาตรฐานเครื่องมือวิจัย
 - งานคลังและพัสดุศูนย์เครื่องมือกลาง
 - งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

      โทร 7239

 

  กลุ่มภารกิจบริหาร ผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดนวัตกรรม
   
 

นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร ผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดนวัตกรรม
 
   - งานนโยบายและแผนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ม.ทักษิณ

   - งานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(สป.อว.) Defensive Stage

   - งานประสานความร่วมมือกรมทรัพย์สินทางปัญญา (MOU)

   - งานการขึ้นทะเบียน/ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 - งานยกร่างคำขอ/การยื่นคำขอ/แก้ไข (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
 - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 - ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 - 
งานประสานความร่วมมือกรมทรัพย์สินทางปัญญา (MOU)
 - งานประสานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
 - งานโครงการวันนักประดิษฐ์ Inventor day (วช)
 - งานโครงการ Thailand tech show (สวทช)

 - งานโครงการ IP Fair (DIP)

-  การอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย (Licensing)  


 โทร 7253

 

 
 นางสาวอรอนงค์ สักสงค์
นักวิชาการ

-  งานจดแจ้งและตรวจสอบ ลิขสิทธิ์ 
-  งานประสานเครือข่าย IP ระดับภูมิภาค
-  งานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการถ่ายทอดนวัตกรรม
-  งานสื่อสารนวัตกรรมผลงานวิจัยและ IP สู่สาธารณะ
-  งานสื่อสารนวัตกรรมผลงานวิจัยและ IP สู่สาธารณะ
-  โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ

  โทร 7247

 
นายสิทธิกร แซ่หล่อ
นักวิชาการ

 - งานยกร่างคำขอ/การยื่นคำขอ/แก้ไข (สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์)
 - จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป
 - งานจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก เอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 - ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับอนุสิทธิบัตร 
- งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับอนุสิทธิบัตร  
 

นายกฤตภาส แก้วหนู
นักวิชาการ

- ประสานงานโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ (Reinventing Thaksin University)
• งานพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์(Commercial researcher)
• งานจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการสิทธิเทคโนโลยี (IP licensing platform)

- ประสานงานการจัดตั้ง TSU Holding company 
- จัดกิจกรรมพัฒนา ถ่ายทอดความรู้สำหรับนักวิจัย นิสิต เพื่อสร้างนวัตกรรมสังคม
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก เอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรม
- ช่วยประสานงานทุนวิจัย FF มหาวิทยาลัยทักษิณ