สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะกรรมการด้านการวิจัย
แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนกลยุทธ์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2565-2569
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ภารกิจผู้บริหาร
ประกันคุณภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ข้อมูลประเมิน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เว็บไซต์เดิม สวพ.
ติดต่อ/แผนที่
 
บุคลากร กลับหน้าหลัก


   ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
   

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
 
 


นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์

หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

- งานแผนและนโยบายสถาบันวิจัยและพัฒนา

- งานประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

- งานความเสี่ยง-ควบคุมภายใน 

- งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงาน
- งานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
- แผนพัฒนาบุคลากรและงานบริหารงานบุคคล

โทร 7253
   กลุ่มภารกิจอำนวยการและบริหารทั่วไป
   


 

นางวิไลรัตน์ จันทร์ผลึก

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

 - งานการเงิน บัญชี กองทุนวิจัย
 - งานการเงินทุนวิจัยภายนอก
 - งานครุภัณฑ์
 - งานบุคคล


โทร 7251  e mail :


 
 
 
นางสาวสุนิษา วิเชียรบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
 - งานการเงิน
 - งานบัญชี
 - งานพัสดุ

 
โทร 7248  e mail :
   กลุ่มภารกิจทุนวิจัย นวัตกรรมและเครือข่าย
   

นางสาวอรกมล ไกรวงศ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)

 - กำกับดูแลและประสานงานในภาพรวมของฝ่ายทุน
 - TSU-SIM : TSU-SOCIAL INNOVATION MOVEMENT
 - ทุนวิจัยตาม Platform 3
 - ทุนเร่งด่วนทุกประเภท
 - ทุนวิจัยร่วมแหล่งทุนภายนอก (Co-Funding)
 - ทุนวิจัยความร่วมมือภาคเอกชน (เงินรายได้)
 - ทุนวิจัย Quick Win (เงินรายได้)
 - ระบบสารสนเทศการวิจัย NRIIS
 - งานประชุมอนุกรรมการกองทุนวิจัยฯ

    โทร 7252  

   

นางสาวจินตนา รัตนบุรี
นักวิชาการ

 - ทุนวิจัยบูรณาการ (เงินรายได้)
 - ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุดโครงการวิจัย (เงินรายได้)
 - ทุนวิจัยตาม Platform 1
 - ระบบสารสนเทศการวิจัย NRIIS
   
    โทร 7255

   

นางชุติมา ยอดเกื้อ

นักวิชาการ
- ทุนวิจัยต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ชุมชน (เงินรายได้)
ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
- ทุนวิจัยตาม Platform 4
- ระบบสารสนเทศการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ฐานข้อมูลงานวิจัย

โทร 7257

 
  กลุ่มภารกิจส่งเสริม เผยแพร่ สื่อสารงานวิจัยและนวัตกรรม
   

นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)
 - งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี
 - งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
    - ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
    - นำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 - รวบรวมข้อมูลงานวิจัย / วิชาการรับใช้สังคม
- โครงการ Thailand Research Expo (วช)


โทร 7254
   

นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
นักวิชาการ
 - งานจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
 - งานจัดทำวารสารปาริชาต
 - งานจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 - โครงการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ


    โทร 7254
   

นายนรัณยู ไชยประสิทธิ์
นักวิชาการ

 งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สื่อวิทยุ
    สังคมออนไลน์ งานประชาสัมพันธ์/website

 

 

 - งานด้านการสื่อสารองค์กร
 - งานสื่อสารข้อมูลด้านการวิจัย
 - งานเขียนข่าว เตรียมเนื้อหา ข้อความ
 - งานส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยด้านนวัตกรรมสังคม

   

 

นายชาญณรงค์ คงทน

นักวิชาการ

 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ม.ทักษิณ
    และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 - แผนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพสธ.)
 - งานสื่อสารองค์กร สื่อวิทยุ สังคมออนไลน์

-  งานเอกสารวิเคราะห์ความพึงพอใจ/การบริการ ของ สวพ. 

 โทร 7256

 

   


XXXXXX  XXXXXXX

นักวิชาการ

 

- มาตรฐานงานวิจัยในคน

 - งานจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

- ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการมาตรฐานการวิจัยในคน
- ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการมาตรฐานการวิจัย
สัตว์- งานเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
 - งานเครือข่ายการวิจัย

โทร 7247

 

  กลุ่มภารกิจศูนย์เครื่องมือวิจัยและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
   

นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)
 - งานบริการเครื่องมือวิจัยและรับวิเคราะห์ทดสอบ
 - งานระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือวิจัย
 - งานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องมือ
 - งานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือกลาง


โทร 7235
   

นางสาวจุฑาทิพย์ ชูช่วย
นักวิทยาศาสตร์

 - งานบริการเครื่องมือวิจัยและรับวิเคราะห์ทดสอบ
 - งานระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือวิจัย
 - งานมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - งานคุณภาพมาตรฐานเครื่องมือวิจัย
 - งานคลังและพัสดุศูนย์เครื่องมือกลาง
 - งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

      โทร 7239

 

  กลุ่มภารกิจบริหาร ผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดนวัตกรรม
   
 

นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร ผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดนวัตกรรม
- งานนโยบายและแผนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ม.ทักษิณ

 

 - งานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(สป.อว.) Defensive Stage

 - งานประสานความร่วมมือกรมทรัพย์สินทางปัญญา (MOU)

 - งานการขึ้นทะเบียน/ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- งานยกร่างคำขอ/การยื่นคำขอ/แก้ไข (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
 - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 - ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 - 
งานประสานความร่วมมือกรมทรัพย์สินทางปัญญา (MOU)
 - งานประสานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
 - งานโครงการวันนักประดิษฐ์ Inventor day (วช)
 - งานโครงการ Thailand tech show (สวทช)

 - งานโครงการ IP Fair (DIP)
 

-  การอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย (Licensing)  


 โทร 7253

   

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์
นักวิชาการ

 -  งานจดแจ้งและตรวจสอบ ลิขสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัย

-  งานประสานเคือข่าย IP ระดับภูมิภาค

-  งานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการถ่ายทอดนวัตกรรม

-  งานสื่อสารนวัตกรรมผลงานวิจัยและ IP สู่สาธารณะ

 

 

-  งานสื่อสารนวัตกรรมผลงานวิจัยและ IP สู่สาธารณะ

 - โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ

  โทร 7247