สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
หน่วยวิจัย
รายชื่อ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
สนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
 
รายชื่อ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง กลับหน้าหลัก    

รายชื่อหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับการจัดตั้งในปีงบประมาณ 2552-2561

       

ปีที่จัดตั้ง


ชื่อหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย


ชื่อหัวหน้า


สังกัด

2552-    2555

หน่วยวิจัยพลังงานลม-แสงอาทิตย์

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง

คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยอาหารท้องถิ่นภาคใต้

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ถนนแก้ว

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

หน่วยวิจัยเศรษฐกิจภาคใต้

ผศ.สุธรรม  ขนาบนาค

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

2553-2556

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผศ.ดร.แจ่มจันทร์  เพชรศิริ

คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนาฯ

ผศ.วรุตม์  นาฑี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยวิจัยวัฒนธรรมคนสยามในมาเลเซีย

นายคำนวณ  นวลสนอง

สถาบันทักษิณคดีศึกษา

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อนในภาคใต้

ผศ.ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

2554-2557

หน่วยวิจัยการเรียนรู้เชิงบูรณาการฯ

อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์

คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยวิจัยการศึกษาการย้ายถิ่นข้ามแดน

ผศ.ดร.นิสากร  กล้าณรงค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายฯ

ผศ.ดร.อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

หน่วยวิจัยการจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์

ผศ.ดร.สมพงค์  โอทอง

คณะวิทยาศาสตร์

2555-2559

ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์บูรณาการ

ผศ.ดร.วิจิตรา  คุรุวรรณพัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยการจัดการความรู้และเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย

ผศ.ดร.นพมาศ  ปักเข็ม

คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยเคมีสำหรับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนาฯ

รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2561-2564

หน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคมในภาคใต้ของประเทศไทยผศ.ดร.สุทธิพร
  บุญมากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์