สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มภารกิจบริหาร ผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดนวัตกรรม
คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
แบบฟอร์มการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
แบบขอรับเงินสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เล่มรายงานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO)
แฟลตฟอร์มความร่วมมือ สป.อว
การอนุญาตใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
แบบแสดงความสนใจการขออนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา-TSU-IP LC_2562
อัตราค่าธรรมเนียมการบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคคลภายนอก
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร กลับหน้าหลัก