ITA

TED Talks : กล้าพันธุ์มหาวิทยาลัยสู่นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่

   21 เม.ย. 66  /   465

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้เกียรติเรียนเชิญ รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ

มาเป็นวิทยากรพิเศษ "TED Talks : กล้าพันธุ์มหาวิทยาลัยสู่นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่"

ในงานแถลงข่าวเปิดตัว (Kick off หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)

เมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ ZOOM รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live เพจของหน่วย บพท.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนานักจัดการพื้นที่ (Area Based Research Manager) และระบบจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างการ

ขับเคลื่อนการพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research Manager) ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ววน.) และนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รวมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการ

งานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) ปี พ.ศ. 2566