ITA
 
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2553
  รายชือผู้เสนอขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2553  
  รายชือผู้เสนอขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2553  
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2554
  รายชือผู้เสนอขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2554  
  รายชือผู้เสนอขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2554  
 
 
เกณฑ์การสนับสนุนเดิม
(สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณผู้ที่ได้รับการสนับสนุนตามประกาศเก่าเท่านั้น)