ITA

2.1 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา


2.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร


2.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคคลภายนอก


2.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนการเข้าร่วมจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ