ITA
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศ
   ประกาศเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
 รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (oral) งบประมาณ 2554  
 รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (oral) งบประมาณ 2555 ประกาศใหม่  
 รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (oral) งบประมาณ 2555  
แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มการขออนุมัติเผยแพร่ผลงานวิจัย
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
   แบบฟอร์มรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัตินอกพื้นที่
 
 ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่องกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554