สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัย ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร