ITA

 การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2561

1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2561
2. แบบฟอร์ม
    1. ค่าตอบแทนวิทยาก
      -บันทึกข้อความ
      -ใบสำคัญรับเงิน
   2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

      -บันทึกข้อความ

      -แบบฟอร์มเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
    3. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัย
      -
บันทึกข้อความ
      -ใบสำคัญรับเงิน

    4. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
      -
บันทึกข้อความ
      -แบบลงเวลาปฏิบัติงาน
      -ใบสำคัญรับเงิน
 
    5. ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
      -
บันทึกข้อความ
      -แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
      -แบบรายงานค่าใช้จ่ายการไปปฏิบัติงาน
      -แบบใบรับรองแทนใบสำคัญรับเงิน (บก.111)

    6. ค่ารับรองและพิธีการ
      -
บันทึกค่าอาหารรับรอง
      -ใบสำคัญรับเงิน / ใบรับรอง

    7. ค่าไปรษณีย์

      -บันทึกข้อความ
    8. รายการที่ต้องทำขอซื้อจ้าง
      -
บันทึกข้อความ
      -ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานแจ้งความต้องการขอซื้อจ้าง

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2561

    ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีงบประมาณ 2561

 แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2562

    ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2562