ITA

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2561

 

รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปี พ.ศ. 2561
 1. บันทักประชาสัมพันธ์    
 2. ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561    
 3. กระบวนการดำเนินพิจารณารางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561    
 4. แบบเสนอพิจารณารางวัลผลงานวิจัยเด่น -ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้     
 5. แบบเสนอพิจารณารางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561-ผลงานวิจัยพื้นฐาน     
 6. แบบเสนอพิจารณารางวัลผลงานวิจัยเด่น -ผลงานวิจัยรับใช้สังคม     
 7. แบบเสนอพิจารณารางวัลผลงานวิจัยเด่น -ผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม     
 8. แบบเสนอรางวัลผลงานวิจัยเด่น -ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์   

บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

        บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2561