ITA

เอกสารประกอบจากโครงการ "เตรียมพิชิตทุน KM วช.กันหวา!" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
คลิปวีดิโอการบรรยายพิเศษ "แผนงานวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่" โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง | ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คลิ๊ก

 

เอกสารการบรรยายหัวข้อ “การจัดทำข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)” คลิ๊ก

โดย นายธีรวัฒน์ บุญสม | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

นางสาวภาวณี คำชาลี | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 

เอกสารการบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ให้สัมฤทธิ์ผล” คลิ๊ก

โดย นายธีรวัฒน์ บุญสม | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ