ITA

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
     01 โครงสร้าง     
          - เอกสารประกอบ
    02 ข้อมูลผู้บริหาร     
          - เอกสารประกอบ
    03 อำนาจหน้าที่    
          - เอกสารประกอบ
    04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ
    05 ข้อมูลการติดต่อ     
          - เอกสารประกอบ
    06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
          - เอกสารประกอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
     07 ข่าวประชาสัมพันธ์    
          - เอกสารประกอบ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    08 Q&A    
          - เอกสารประกอบ
    09 Social Network    
          - เอกสารประกอบ
    10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    
          - เอกสารประกอบ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
    011 แผนดำเนินงานประจำปี     
          - เอกสารประกอบ
    012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน    
          - เอกสารประกอบ
    013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
การปฏิบัติงาน
   014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน     
          - เอกสารประกอบ
การให้บริการ
    015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ     
          - เอกสารประกอบ
    016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
          - เอกสารประกอบ
    017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
          - เอกสารประกอบ
    018 E–Service    
          - เอกสารประกอบ

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    
          - เอกสารประกอบ
    020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
          - เอกสารประกอบ
    021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    
          - เอกสารประกอบ
    022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
          - เอกสารประกอบ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    
          - เอกสารประกอบ
    024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    
          - เอกสารประกอบ
    025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
          - เอกสารประกอบ
    026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    
          - เอกสารประกอบ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    027 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ    
          - เอกสารประกอบ
    028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
          - เอกสารประกอบ
    029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ    
          - เอกสารประกอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
    030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
          - เอกสารประกอบ

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy*
    031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่    
          - เอกสารประกอบ
    032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy    
          - เอกสารประกอบ
    033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy    
          - เอกสารประกอบ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
    034 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
          - เอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
          - เอกสารประกอบ
    037 รายงานการการกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน    
          - เอกสารประกอบ
    038 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี    
          - เอกสารประกอบ

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*
    039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
          - เอกสารประกอบ
    040 การขับเคลื่อนจริยธรรม    
          - เอกสารประกอบ
    041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
          - เอกสารประกอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
    042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ
    043 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ