ITA

      ผู้บริหารสถาบันวิจัยและนวัตกรรม                                                                                    

 

    รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง 
                รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
                รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ

                 ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

 

 

    นางสาวอรกมล ไกรวงศ์ 
               หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

               โทร 7252

 

      กลุ่มภารกิจอำนวยการและบริหารทั่วไป                                                                                         

    นางสาวสุนิษา วิเชียรบุตร 
               เจ้าหน้าที่บริหารงาน

                                   - งานการเงิน
                                   - งานบัญชี
                                   - งานพัสดุ
                                   - โทร 7248  e mail :

 

      กลุ่มภารกิจทุนวิจัย นวัตกรรมและเครือข่าย                                                                                         

    นางสาวอรกมล ไกรวงศ์ 
               หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)

                                   - กำกับดูแลและประสานงานในภาพรวมของฝ่ายทุน
                                   - TSU-SIM : TSU-SOCIAL INNOVATION MOVEMENT
                                   - ทุนวิจัยตาม Platform 3
                                   - ทุนเร่งด่วนทุกประเภท
                                   - ทุนวิจัยร่วมแหล่งทุนภายนอก (Co-Funding)
                                                                                                                        - ทุนวิจัยความร่วมมือภาคเอกชน (เงินรายได้)
                                                                                                                        - ทุนวิจัย Quick Win (เงินรายได้)
                                                                                                                         - ระบบสารสนเทศการวิจัย NRIIS
                                                                                                                         - งานประชุมอนุกรรมการกองทุนวิจัยฯ
                                                                                                                         - โทร 7252

    นางสาวจินตนา รัตนบุรี 
               นักวิชาการ

                                   - ทุนวิจัยบูรณาการ (เงินรายได้)
                                   - ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุดโครงการวิจัย (เงินรายได้)
                                   - ทุนวิจัยตาม Platform 1
                                   - ระบบสารสนเทศการวิจัย NRIIS
                                   - โทร 7255

    นางชุติมา ยอดเกื้อ 
               นักวิชาการ

                                   - ทุนวิจัยต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ชุมชน (เงินรายได้)
                                   - ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
                                   - ทุนวิจัยตาม Platform 4
                                   - ระบบสารสนเทศการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
                                   - ฐานข้อมูลงานวิจัย
                                                                                                                        - โทร 7257

    นางสาว ณัฐธิดา รักบรรจง 
               นักวิชาการ

                                   1. ทุนวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2567
                                   - การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
                                   - การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
                                   - การติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 6/12/18 เดือน
                                   - การติดตามการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยครั้งที่ 1 และ 2
                                                                                                                        - การปิดโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระบบ NRIIS
                                                                                                                        - การรายงานผลสัมฤทธิ์การวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการ
                                                                                                                         2. การดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS
                                                                                                                         3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

      กลุ่มภารกิจส่งเสริม เผยแพร่ สื่อสารงานวิจัยและนวัตกรรม                                                                                         

    นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง 
               หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)

                                   - งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี
                                   - งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
                                   - ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
                                   - นำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
                                   - รวบรวมข้อมูลงานวิจัย / วิชาการรับใช้สังคม
                                                                                                                        - โครงการ Thailand Research Expo (วช)

    นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์ 
               นักวิชาการ

                                   - งานจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
                                   - งานจัดทำวารสารปาริชาต
                                   - งานจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
                                   - โครงการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
                                   - โทร 7254

    นายนรัณยู ไชยประสิทธิ์ 
               นักวิชาการ

                                   - งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สื่อวิทยุ สังคมออนไลน์ งานประชาสัมพันธ์/website
                                   - งานด้านการสื่อสารองค์กร
                                   - งานสื่อสารข้อมูลด้านการวิจัย
                                   - งานเขียนข่าว เตรียมเนื้อหา ข้อความ
                                   - งานส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยด้านนวัตกรรมสังคม

    นายชาญณรงค์ คงทน 
               นักวิชาการ

                                   - พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ม.ทักษิณ และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
                                   - แผนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพสธ.)
                                   - งานสื่อสารองค์กร สื่อวิทยุ สังคมออนไลน์
                                   - งานเอกสารวิเคราะห์ความพึงพอใจ/การบริการ ของ สวพ.
                                   - โทร 7256

 

      กลุ่มภารกิจศูนย์เครื่องมือวิจัยและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                                                                                         

    นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง 
               หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)

                                   - งานบริการเครื่องมือวิจัยและรับวิเคราะห์ทดสอบ
                                   - งานระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือวิจัย
                                   - งานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องมือ
                                   - งานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือกลาง
                                   - โทร 7235

    นางสาวจุฑาทิพย์ ชูช่วย 
                นักวิทยาศาสตร์

                                   - งานบริการเครื่องมือวิจัยและรับวิเคราะห์ทดสอบ
                                   - งานระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือวิจัย
                                   - งานมาตรฐาน ISO/IEC 17025
                                   - งานคุณภาพมาตรฐานเครื่องมือวิจัย
                                   - งานคลังและพัสดุศูนย์เครื่องมือกลาง
                                                                                                                        - งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
                                                                                                                        - โทร 7239

      กลุ่มภารกิจบริหาร ผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดนวัตกรรม                                                                                         

    นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์ 
               หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร ผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดนวัตกรรม

                                   - งานนโยบายและแผนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ม.ทักษิณ
                                   - งงานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(สป.อว.) Defensive Stage
                                   - งานประสานความร่วมมือกรมทรัพย์สินทางปัญญา (MOU)
                                   - งานการขึ้นทะเบียน/ยกเว้นค่าธรรมเนียม
                                   - งานยกร่างคำขอ/การยื่นคำขอ/แก้ไข (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
                                                                                                                        - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
                                                                                                                        - ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
                                                                                                                      - งานประสานความร่วมมือกรมทรัพย์สินทางปัญญา (MOU)
                                                                                                                      - งานประสานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
                                                                                                                      - งานโครงการวันนักประดิษฐ์ Inventor day (วช)
                                                                                                                      - งานโครงการ Thailand tech show (สวทช)
                                                                                                                      - งานโครงการ IP Fair (DIP)
                                                                                                                      - การอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย (Licensing)
                                                                                                                      - โทร 7253

    นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ 
                นักวิชาการ

                                   - งานจดแจ้งและตรวจสอบ ลิขสิทธิ์
                                   - งานประสานเครือข่าย IP ระดับภูมิภาค
                                   - งานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการถ่ายทอดนวัตกรรม
                                   - งานสื่อสารนวัตกรรมผลงานวิจัยและ IP สู่สาธารณะ
                                   - งานสื่อสารนวัตกรรมผลงานวิจัยและ IP สู่สาธารณะ
                                                                                                                        - โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ
                                                                                                                        - โทร 7247

    นายสิทธิกร แซ่หล่อ 
                นักวิชาการ

                                   - งานยกร่างคำขอ/การยื่นคำขอ/แก้ไข (สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์)
                                   - จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป
                                   - งานจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
                                   - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก เอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
                                   - ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับอนุสิทธิบัตร
                                                                                                                        - งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับอนุสิทธิบัตร