ITA

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา (TSU)

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาด้วยการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมสังคม

 

วิสัยทัศน์ (RDI-TSU)

องค์กรหลักที่มุ่งมั่นสนับสนุน และส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้าของประเทศ

 

พันธกิจ (RDI-TSU)

เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย การนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ เพื่อการนวัตกรรมสังคม ด้วยการพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน และการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานประโยชน์ ความต้องการด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคม ตลอดจนเป็นพื้นที่กลางในการสานพลังเพื่อการวิจัย นวัตกรรม และการนวัตกรรมสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 

 

ปณิธาน (RDI-TSU)

มุ่งมั่นพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยการนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ เพื่อการนวัตกรรมสังคม  

 

ค่านิยมหลัก (RDI-TSU)

R-esearch                 สร้างวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า 

D-evelopment           พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

I-ntergity and Social Innovation บูรณาการ สานพลัง เพื่อการนวัตกรรมสังคม      

 

อัตลักษณ์ (RDI-TSU)

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ เพื่อบริการที่เป็นเลิศ (RDI-TSU