ITA

นโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา