ITA
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อาคารศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง
เลขที่ 222 ม.2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609654-55 โทรศัพท์มือถือ 08-1540-7304 

 

สำนักงานส่วนกลาง
research.tsu@gmail.com
research.tsu@tsu.ac.th
ทุนวิจัย (เงินแผ่นดิน / เงินรายได้ / เงินภายนอก)
researchproject.tsu@gmail.com
งานทรัพย์สินทางปัญญา
tlo.research@tsu.ac.th
ศูนย์เครื่องมือกลาง
rec.rditsu@gmail.com
การประชุมวิชาการระดับชาติ
conferencerdi.tsu@gmail.com
การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
phatthalung.abc@gmail.com
จริยธรรมการวิจัยในคน
irb.research@tsu.ac.th
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
tsujournal@tsu.ac.th
วารสารปาริชาต
parichartjournal@tsu.ac.th
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
jhstsu@tsu.ac.th