สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
     
 
เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะกรรมการด้านการวิจัย
แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนกลยุทธ์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2565-2569
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ภารกิจผู้บริหาร
ประกันคุณภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ข้อมูลประเมิน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เว็บไซต์เดิม สวพ.
ติดต่อ/แผนที่
 
เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา กลับหน้าหลัก
    คณะกรรมการด้านการวิจัย  
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการอำนวยการบริหารงานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (แผน ววน. มทษ. 2564-2568)
คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกขับเคลื่อนด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการจริยธรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
-->  page 1