สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
คู่มือ/ระเบียบ/ประกาศ/บริการข้อมูล
คู่มือ / ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
รายงานการจัดการความรู้
แบบฟอร์มต่างๆ (ภายในหน่วยงาน)
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานประจำปี
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ข้อมูลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
เอกสารประกอบโครงการต่างๆ
ข้อมูล/สถิติ ด้านการวิจัย
นวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
คู่มือ / ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
      ระเบียบ / ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวทางปฎิบัติในการดำเนินการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ประกาศ มาตรการติดตามการค้างงานวิจัยและแนวทางการยุติโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนาฯ
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2561
ระเบียบ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2557
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2559
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กองทุนวิจัย พ.ศ.2553
-->  page 1