สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
เอกสารเกี่ยวกับทุนวิจัย
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนวิจัยภายนอก
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กลับหน้าหลัก
    ทุนวิจัยแผ่นดินปี 55
   

 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

ทุนวิจัยแผ่นดิน 55

แบบฟอร์มอื่นๆ

► นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

► ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ทุนแผ่นดิน ปี 2555

► บันทึกประกาศรับสมัครทุน

► นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ(พ.ศ.2551-2554)

► เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

► แบบตอบรับที่ปรึกษาโครงการ

► แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 10

► ขั้นตอนการจัดสรรสนับสนุนทุนวิจัย

► เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทุนรายได้


► ปฏิทินการประเมิน


► การกรอกข้อมูลในระบบ NRPM

► แบบตรวจเอกสาร