สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
เอกสารเกี่ยวกับทุนวิจัย
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนวิจัยภายนอก
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กลับหน้าหลัก
    ทุนวิจัยแผ่นดินปี 56
   

การเสนอขอรับทุนวิจัยงบแผ่นดิน ประจำปี 2556


การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
      • ปฎิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
      • แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี
 


ส่วนที่ 1 : แบบฟอร์มที่หน่วยงานจัดทำเพื่อส่งให้ วช.
      • แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(แบบ ว-6  , คำชี้แจง  )
      • แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(แบบ บช-3 , คำชี้แจง )
      • แบบข้อกำหนดการจัดจ้างทำการวิจัย (Terms of Reference - TOR) 
(แบบ TOR )
      • แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(แบบ ว-1ช  , คำชี้แจง )
      • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(แบบ ว-1ด , คำชี้แจง )
      • แบบรายงานความก้าวหน้า 
(แบบ ต-1ช/ด )


ส่วนที่ 2 : เกณฑ์และแนวทางการประเมินผล สำหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย
•  แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(นท-1 ช )
•     แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(นท-1ด )


ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก
• ผนวก 
1 : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2521 
• ผนวก 2 : ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559) 
• ผนวก 3 : กลุ่มเรื่องเร่งด่วน 
• ผนวก 4 : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย 
• ผนวก 5 : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 
• ผนวก 6 : ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย 
• ผนวก 7 : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอด 
การวิจัย
• ผนวก 8 : รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะ
เวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี) 
• ผนวก 9 : จรรยายบรรณนักวิจัย 
• ผนวก 10 : จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ 
• ผนวก 11 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 


คู่มือ / รายงาน
• คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
• รายงานการติดตาม และประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 


คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM)
• สำหรับนักวิจัย 
• สำหรับผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ / สถาบัน / สำนัก / กอง 
• สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน 
• สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน