สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
เอกสารเกี่ยวกับทุนวิจัย
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนวิจัยภายนอก
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กลับหน้าหลัก
    ทุนวิจัยแผ่นดินปี 58
   

การเสนอขอรับทุนวิจัยงบแผ่นดิน ประจำปี 2558

ส่วนที่ 1 : แบบฟอร์มที่หน่วยงานจัดทำเพื่อส่งให้ วช.
       • แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6 )
       • แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี
         (แบบ บช-3 )
       • แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
         (แบบ ว-1ช )
       • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
         (แบบ ว-1ด )
       • แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด )

       • แบบข้อกำหนดการจัดจ้างทำการวิจัย (Terms of Reference - TOR) (แบบ TOR) 


ส่วนที่ 2 : เกณฑ์และแนวทางการประเมินผล สำหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย
       •  แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (นท-1 ช) 
       •  แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (นท-1ด) 


ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก
       •  ผนวก 1 : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2521 
       • ผนวก 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
       • ผนวก 3 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
       • ผนวก 4 : นโยบายรัฐบาล  
       • ผนวก 5 : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย 
       • ผนวก 6 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ
         (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 
       • ผนวก 7 : ตัวอย่าง ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย 
       • ผนวก 8 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี
         ตลอดการวิจัย 
       • ผนวก 9 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นแผนงาน
         วิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี) 
       • ผนวก 10 : จรรยายบรรณนักวิจัย 
       • ผนวก 11 : จรรยาบรรณใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 
       • ผนวก 12 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการ
         วิจัยแห่งชาติ  

       • ผนวก 13 : จริยธรรมการวิจัยในคน 
       • ผนวก 14 :ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการ
         วิจัยแห่งชาต ิ

       • ผนวก 15 :แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
         หรือพันธุวิศวกรรม 

       • ผนวก 16 :ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่าน
         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 


คู่มือ / รายงาน
       • คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ
         พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีี
       • รายงานการติดตาม และประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 


คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM)
       • สำหรับนักวิจัย 
       • สำหรับผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ / สถาบัน / สำนัก / กอง 
       • สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน 
       • สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
 

การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัยภาพรวมของประเทศ
       • รายงานการวิจัย เรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ" (ระยะที่ 1) 
       • รายงานการวิจัย เรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ" (ระยะที่ 2) 
       • คู่มือ "การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย (1)" 
       • รายงานการวิจัย เรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ" (ระยะที่ 3)
 
       • รายงานการวิจัย เรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ" (ระยะที่ 4) 
       • คู่มือ "การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย (2)"