สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
เอกสารเกี่ยวกับทุนวิจัย
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนวิจัยภายนอก
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กลับหน้าหลัก
    ทุนวิจัยแผ่นดินปี 57
   

 

การเสนอขอรับทุนวิจัยงบแผ่นดิน ประจำปี 2557


ส่วนที่ 1 : แบบฟอร์มที่หน่วยงานจัดทำเพื่อส่งให้ วช.
       •แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6 )
      • แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3 )
      • แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(แบบ ว-1ช )
      • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(แบบ ว-1ด )
      • แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด )

      • แบบข้อกำหนดการจัดจ้างทำการวิจัย (Terms of Reference - TOR) (แบบ TOR) 


ส่วนที่ 2 : เกณฑ์และแนวทางการประเมินผล สำหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย
•  แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (นท-1 ช) 
•  แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นท-1ด) 


ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก
• ผนวก 1 : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2521 
• ผนวก 2 : ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559) 
• ผนวก 3 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
• ผนวก 4 : นโยบายรัฐบาล  
• ผนวก 5 : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย 
• ผนวก 6 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 
• ผนวก 7 : ตัวอย่าง ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย 
• ผนวก 8 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย< 
• ผนวก 9 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี) 
• ผนวก 10 : จรรยายบรรณนักวิจัย 
• ผนวก 11 : จรรยาบรรณใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
• ผนวก 12 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

• ผนวก 13 : จริยธรรมการวิจัยในคน 
• ผนวก 14 :ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• ผนวก 15 :แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
• ผนวก 16 :ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


คู่มือ / รายงาน
• คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรีี
• รายงานการติดตาม และประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 


คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM)
• สำหรับนักวิจัย 

• สำหรับผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ / สถาบัน / สำนัก / กอง 
• สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน 
• สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
 


 

การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัยภาพรวมของประเทศ
• รายงานการวิจัย เรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ" (ระยะที่ 1) 
• รายงานการวิจัย เรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ" (ระยะที่ 2) 
• คู่มือ "การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย (1)" 
• รายงานการวิจัย เรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ" (ระยะที่ 3)
 
• รายงานการวิจัย เรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ" (ระยะที่ 4) 
• คู่มือ "การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย (2)"