สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
เอกสารเกี่ยวกับทุนวิจัย
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนวิจัยภายนอก
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กลับหน้าหลัก
    ทุนวิจัยแผ่นดินปี 59
   

การเสนอขอรับทุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

นักวิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข 
ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2557

ส่วนที่ 1 : การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
       •  ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป 
       •  ส่วนที่ 2 แบบแผนงานวิจัย
 
       •  ส่วนที่ 3 แบบโครงการวิจัย 
       •  ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
 
       •  แก้ไขแบบ ว-6 และคำชี้แจง_5 


ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
    •  ยุทธศาสตร์ของชาติรายประเด็น (59) 
    •  เกษตรเพื่อความยั่งยืน (59) 


ส่วนที่ 3 : แบบโครงการวิจัย
       •  แบบโครงการวิจัย (59) 
       •  คำชี้แจงโครงการวิจัย (59)
 
       •  แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี 


ส่วนที่ 4 : ภาคผนวก
       •  ผนวก 1 : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2521 
       • ผนวก 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
       • ผนวก 3 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
       • ผนวก 4 : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย 
       • ผนวก 5 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 
       • ผนวก 6 : ตัวอย่าง  ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย 
       • ผนวก 7 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการรวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย 
       • ผนวก 8 : ตัวอย่าง  รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี) 
       • ผนวก 9 : จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ 
       • ผนวก 10 : จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 
       • ผนวก 11 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
       • ผนวก 12 : 
จริยธรรมการวิจัย 
       • ผนวก 13 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่าน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
       • ผนวก 14 : แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
       • ผนวก 15 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ