สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
เอกสารเกี่ยวกับทุนวิจัย
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนวิจัยภายนอก
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กลับหน้าหลัก
    ทุนวิจัยแผ่นดินปี 60
   

การเสนอขอรับทุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560

       
          (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณให้ทุนแผ่นดิน ปี 2560
           ขั้นตอนการจัดสรรทุนแผ่นดิน ปี 2560
           เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี60
           ประเด็นการวิจัย เพื่อจัดทำตามแผนความต้องการ

           ยุทธศาสตร์ของชาติรายประเด็นปี60
     
           รายละเอียดโครงการ-งาน
           รูปแบบการอ้างอิง
           ระบบ NRMS
           คู่มือการกรอกข้อมูลในระบบ NRMS
 


การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

       •  ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป 
       •  ส่วนที่ 2 แบบแผนงานวิจัย
 
       •  ส่วนที่ 3 แบบโครงการวิจัย 
       •  ส่วนที่ 4 แบบเสนอโครงการ-งาน 
       •  ส่วนที่ 5 ภาคผนวก