สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
เอกสารเกี่ยวกับทุนวิจัย
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนวิจัยภายนอก
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กลับหน้าหลัก
    ทุนวิจัยแผ่นดินปี 61
   

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
(งบประมาณเงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
       
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัย ในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(งบประมาณเงินแผ่นดิน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุน อุดหนุนการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ว-1ด/ว-1ช) จำนวน 8 ชุด 
จัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
อนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งล่าช้า
และไม่ดำเนินการตามที่กำหนด
 
       
          ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
                มหาวิทยาลัยทักษิณให้ทุนแผ่นดิน ปี 2560


          เอกสารแนบ 1 ประเด็นการวิจัย ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

          เอกสารแนบ 2 รายละเอียดโครงการ-งาน

          เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี61

          ขั้นตอนการจัดสรรค์ทุนแผ่นดิน ปี61
     
          แบบเสนอแผนงานวิจัย 

           แบบฟอร์มโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการย่อย

ภาคผนวก 
       •  แบบประเมิน 
       •  เพิ่มเติมภาคผนวก