สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
เอกสารเกี่ยวกับทุนวิจัย
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนวิจัยภายนอก
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กลับหน้าหลัก
    ทุนวิจัยแผ่นดินปี 63
   
       

 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2563

 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนบูรณาการ ปี 2563     
1. แบบเสนอแผนบูรณาการ                                                                   
    (นักวิจัยที่เสนอเป็นโครงการเดี่ยวก็ต้องเขียนแผนบูรณาการด้วย)    
2. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3   
    (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)      
3. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4        
4. แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ                                               
5. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                
    (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)     

การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 
ทุนแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำหรับแผนบูรณาการฯ ในเป้าหมายที่ และ 2

1. แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ                        
2. เกณฑ์การประเมินเป้าหมายที่ 1-2                           
3. (ร่าง)แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563      
4. Concept Proposal                                             
5. แบบสรุปโครงการ                                               
6. แผนผังการจัดทำแผนบูรณาการ                            
7. กรอบระยะเวลา                                                           
8. ระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม (SRL)                
9. ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (TRL)                                


คู่มือการกรอกข้อมูล
            

1. การกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ         

2. การกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย      

3. การกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย           


แบบฟอร์มอื่นๆ

1. (ร่าง) เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย      

2. (ร่าง) ประกาศทุนวิจัยงบบูรณาการ ปี 2563                                                              

3. แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม                                           

4. ขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลา                                                                            

5. แนวทางการจัดทำงบบูรณาการ       

6. กรอบประเด็นการวิจัย

7. รายชื่อแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม