สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
คู่มือ/ระเบียบ/ประกาศ/บริการข้อมูล
คู่มือ / ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
รายงานการจัดการความรู้
แบบฟอร์มต่างๆ (ภายในหน่วยงาน)
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานประจำปี
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ข้อมูลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
เอกสารประกอบโครงการต่างๆ
ข้อมูล/สถิติ ด้านการวิจัย
นวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย กลับหน้าหลัก
    การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2561
   
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2561
2. แบบฟอร์ม

  1. ค่าตอบแทนวิทยาก
      -บันทึกข้อความ
      -ใบสำคัญรับเงิน

  2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
      -แบบฟอร์มเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

  3. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัย
      -
บันทึกข้อความ
      -
ใบสำคัญรับเงิน

  4. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
      -
บันทึกข้อความ
      -
แบบลงเวลาปฏิบัติงาน
      -
ใบสำคัญรับเงิน

 
  5. ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
      -
บันทึกข้อความ
      -
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
      -
แบบรายงานค่าใช้จ่ายการไปปฏิบัติงาน
      -
แบบใบรับรองแทนใบสำคัญรับเงิน (บก.111)

  6. ค่ารับรองและพิธีการ
      -
บันทึกค่าอาหารรับรอง
      -
ใบสำคัญรับเงิน / ใบรับรอง

  7. ค่าไปรษณีย์

     -
บันทึกข้อความ

  8. รายการที่ต้องทำขอซื้อจ้าง
      -
บันทึกข้อความ
      -
ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานแจ้งความต้องการขอซื้อจ้าง