สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
เอกสารเกี่ยวกับทุนวิจัย
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนวิจัยภายนอก
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กลับหน้าหลัก
    ทุนวิจัยแผ่นดินปี 62
   

    ประกาศการเปิดรับทุนบูรณาการฯ (เงินแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2562

          ประกาศขยายระยะเวลาจัดส่งโครงการวิจัย

          Program based ปี 2562

          การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม

          แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

          แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 
     
          กรอบประเด็นการวิจัย ม.ทักษิณ 
 
ช่วงเวลา
รายละเอียดกิจกรรม
25 ก.ย. 60 หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จัดส่ง 10 ชุดมายัง สวพ. (เย็บเล่มเอกสารเป็นชุด)
25 ก.ย. - 3 ต.ค. 60 พิจารณาชุดโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและจัดส่งข้อเสนอแนะให้นักวิจัยแก้ไข
3 ต.ค. 60 สวพ. จัดทำแผนบูรณาการระดับมหาวิทยาลัย
4-5 ต.ค. 60 จัดอบรมนำเข้าโครงการวิจัยในระบบ NRMS
7-9 ต.ค. 60 นักวิจัยนำเข้าชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้ในระบบ NRMS และส่งเอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบ NRMS 5 ชุด (เย็บเล่มเอกสารเป็นชุด) 
หมายเหตุ ระบบ NRMS จะปิด วันที่ 9 ต.ค. 60 เวลา 23.59 น.
10 ต.ค. 60 จัดเกรดแผนงานวิจัยและเรียงลำดับในระบบ NRMS ก่อนจัดส่งไปยัง วช.
 

Template 
       •  templateProject62 เป้าหมาย 4

       •  templateResearchProgram62

       •  templateResearchProject62 เป้าหมาย 1 - 3

       •  TemplateStandardResearch62


คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3)

เนื้อความ : 
ส่วนที่ 1 คำอธิบายการกรอก template
1. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program)
2. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program)
3. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

ส่วนที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม
4. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (45 เรื่อง)
7. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
9. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ 
10. แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน
11. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
12. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

รายละเอียดข่าวกิจกรรมจาก วช.