สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
เอกสารเกี่ยวกับทุนวิจัย
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนวิจัยภายนอก
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน กลับหน้าหลัก
    ทุนวิจัยแผ่นดินปี 64
   
 - เอกสารบันทึกข้อความประกาศรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 


อกสารดาวน์โหลด

 1.คู่มือการลงทะเบียนและการจัดทำแผนงาน  
 2.แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลแผนงานสาขา        download
 3.ตัวอย่างแผนงาน  download
 4.รายละเอียด Platforms   download
 5.นิยามศัพท์   download

เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จาก สกสว.

 1.บทบาท หน้าที่ของ สกสว. และการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม        โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์  
 2.แนะนำร่างแผนด้าน ววน. 2563-2565 โดย รศ.ดร.ปัทมาวด  
 3.การบริหารจัดการงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน โดย        ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง  download
 4.การแบ่งประเภทและแนวทางการพัฒนาหน่วยงานในระบบ ววน.  download
 5.(ร่าง)ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา  download