สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ กลับหน้าหลัก
    ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566
   

เอกสารรายละเอียดการเปิดรับทุนงบประมาณเงินรายได้ ปี 2566

1.หนังสือประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยรายได้ 2566 ดาวน์โหลด PDF

2.รายละเอียดการเปิดรับทุนวิจัยงบรายได้ ปี 2566 จำนวน 12 ประเภท  ดาวน์โหลด PDF

3.แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ม.ทักษิณ ดาวน์โหลด PDF

4.เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย งบรายได้ ปี 2566 ดาวน์โหลด PDF

5.แบบฟอร์มบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย)  ดาวน์โหลด Word

>>ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน(DRMS) <<

ประเภททุนทั้ง 12 ประเภท และเอกสารรายละเอียด

ประเภททุนที่ 1-6 หมดเขตยื่นเอกสาร 31 ตุลาคม 2565

1.ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2.ทุนพัฒนาแผนงานริเริ่ม (Flagship) มหาวิทยาลัยทักษิณ 3.ทุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ 4.ทุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน สังคม
5.ทุนสนันสนุนการพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
6.ทุนสนันสนุนโครงการวิจัยเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา

ประเภททุนที่ 7-12 สามารถยื่นเอกสารได้ตลอดทั้งปี

7.ทุนวิจัยเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG
8.ทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองโจทย์ท้าทายและแก้ไขปัญหาวิกฤติเร่งด่วน 9.ทุนวิจัยร่วมแหล่งทุนภายนอก (Co-funding) 10.ทุนการขอจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ 11.ทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย