ITA

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) ปี 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศทุน post doc

2. แบบเสนอขอทุนวิจัยหลังปริญญาเอก-tsu.docแบบเสนอขอทุนวิจัยหลังปริญญาเอก-tsu.pdf

3. แบบเสนอขอทุนวิจัยหลังปริญญาเอก-tsu-eng.doc / แบบเสนอขอทุนวิจัยหลังปริญญาเอก-tsu-eng.pdf

ยื่นเอกสารได้ตลอดทั้งปี

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดการเปิดรับทุนงบประมาณเงินรายได้ ปี 2567

1. บันทึกประชาสัมพันธ์ทุนรายได้ปี 2567

2. รายละเอียดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนรายได้ 2567

3. แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ม.ทักษิณ

4. เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย งบรายได้ ปี 2567

5. แบบฟอร์มบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย).doc / แบบฟอร์มบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย).pdf