ITA

ทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย ปี 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย

2. หนังสือขออนุมัติงบพัฒนาชุดโครงการ.docหนังสือขออนุมัติงบพัฒนาชุดโครงการ.pdf

3. แบบเสนอขอทุนพัฒนาชุดโครงการ.docแบบเสนอขอทุนพัฒนาชุดโครงการ.pdf

ยื่นเอกสารได้ตลอดทั้งปี

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดการเปิดรับทุนงบประมาณเงินรายได้ ปี 2567

1. บันทึกประชาสัมพันธ์ทุนรายได้ปี 2567

2. รายละเอียดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนรายได้ 2567

3. แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ม.ทักษิณ

4. เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย งบรายได้ ปี 2567

5. แบบฟอร์มบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย).doc / แบบฟอร์มบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย).pdf