ITA

ระเบียบ / ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวทางปฎิบัติในการดำเนินการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ


ประกาศณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2564

ประกาศณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2565

ประกาศ มาตรการติดตามการค้างงานวิจัยและแนวทางการยุติโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2561

ระเบียบ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2557

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2559

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กองทุนวิจัย พ.ศ.2553


แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม MOU-ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

สำหรับนักวิจัย
ขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย แบบ (TSURD-2) PDF / Word
การขอเบิกเงินงวดวิจัย (สำหรับนักวิจัยได้ทุนตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป)
การขอเบิกเงินงวดวิจัยทุน FF
แบบสรุปปิดโครงการวิจัย PDF / Word
แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์-ทุนวิจัยงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์-ทุนบูรณาการงบรายได้
ขั้นตอนการขอยกเลิกโครงการวิจัย / คืนทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF / Word
แบบฟอร์มยกเลิกโครงการวิจัย
เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนวิจัย PDF
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ PDF / Word
แบบฟอร์มชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัยฉบับร่าง
แบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย และ/หรือ บริการวิชาการ
คู่มือการกรอกรายงานความก้าวหน้าทุนรายได้ Word
Template รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัย PDF / Word
Template รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน-คก.เดี่ยว PDF / Word
Template รายงานรอบ 6 เดือน-ชุดโครงการวิจัย PDF / Word

แบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

รายงานการจ่ายเงินโครงการวิจัย Excel
สัญญายืมเงิน (พิมพ์กระดาษสีฟ้า 2 ชุด) Excel
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ Word

การเบิกเงินกองทุนวิจัย กรณีขอโอน (หักค่าธรรมเนียมจากยอดเงินโอน)  จะต้องส่งแบบฟอร์ม ดังนี้

ใบสำคัญรับเงิน (RDI-TSU-Finance1) Excel
แบบคำร้องขอโอนเงิน (ยินยอมให้มหาวิทยาลัยโอนเงินทุกประเภทเข้าบัญชี ธนาคาร) Excel

การเบิกเงินกองทุนวิจัย กรณีรับเช็ค / คืนเงินยืม  จะต้องส่งแบบฟอร์ม ดังนี้

ใบสำคัญรับเงิน (RDI-TSU-Finance1) Excel

คู่มือ

แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 2564-2568

คู่มือการลงทะเบียนและการจัดทำแผนงาน (สกสว.)

วิธีการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ NRMS

คู่มือค่านิยมหลัก ม.ทักษิณ

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยและแนวทาง การปฏิบัติทางการเงินบัญชีและพัสดุหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อการวิจัย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย

คู่มือการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ