ITA

ม.ทักษิณ เปิดตัว 12 ผลงานนวัตกรรมเด่น ปี 2565 สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   20 เม.ย. 66  /   148

ม.ทักษิณ เปิดตัว 12 ผลงานนวัตกรรมเด่น ปี 2565 สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรม เปิดตัว “หนังสือนวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2565” การขับเคลื่อนสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 ณ ห้อง Co-Working space สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

กิจกรรมดังกล่าว มีการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย

1) การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณกับการขับเคลื่อนสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” โดย...รศ.ดร. สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

2) กิจกรรมเสวนา จาก 12 นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2565 ร่วมเสวนานำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมด้วยนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามหมุดหมายของมหาวิทยาลัยที่ 2 ซึ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เล่มนวัตกรรมเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ที่ : https://online.fliphtml5.com/xiwja/dxum/